Mera information om byggnadsbranschen

De som arbetar inom byggnadsbranschen ansvarar för underhållet av den byggda miljön och för nybyggnadsproduktionen. Byggnadsarbetarna bygger bostäder, affärs- och industrifastigheter, offentliga byggnader, kraftverk, vattenverk, hamnar, vägar och broar m.m. Vid sidan av husbyggnad hör jordbyggnadsarbeten, vägbyggnads- och vattenförsörjningsarbeten och övriga samhällstekniska arbeten till branschen. Också tillverkning av byggnadsmaterial samt planerings-, kontroll- och forskningsverksamheten är centrala uppgifter inom branschen.


 

På byggnadsarbetsplatserna arbetar man året runt i varierande väderlek och miljö. Arbetet inom branschen förutsätter initiativförmåga, samarbetsförmåga och företagsamhet. Arbetet utförs fortfarande till stor del för hand, fastän utvecklingen av arbetsmetoderna och arbetsredskapen har lett till att de tyngre arbeten blivit lättare. Arbetet kräver dock fortfarande god fysisk kondition.


 

Byggnadsarbetaren bör behärska arbetsmetoderna i olika byggnadsskeden, kunna använda arbetsredskap och känna till byggnadsmaterial. Många specialarbeten, såsom restaurering och reparation, kräver speciellt god yrkesskicklighet.


En examen omfattar 120 studieveckor varav 20 sv. utgörs av gemensamma studier (17 obligatoriska och 3 valbara) och yrkesinriktade studier 90 sv. och valfria studier 10 sv.


I de yrkesinriktade studierna som omfattar 90 sv. ingår minst 20 sv. som inlärning i arbete på en arbetsplats. Inlärning i arbete fördelas under studietiden så att ca 2 sv. ingår under det första året, 6 sv. under det andra och 12 sv. under det tredje. En möjlighet att specialisera sig på byggnadssnickerier ges inom ramen för de valbara studierna.


Efter avlagd examen inom branschen kan man placera sig i olika uppgifter vid byggnadsföretag, i husbyggnads- och samhällsbyggnadsarbeten, byggnadsmaterialindustrin, element- och snickeriindustrin, vid planeringskontor, statens och kommunernas ämbetsverk samt i olika försäljningsorganisationer inom branschen. Arbetsyrken är bl.a. byggnadsarbetare, murare, timmerman och betongarbetare.

Examen:Grundexamen inom byggnadsbranschen
Utbildningsprogram för husbyggnad
Yrke:Husbyggare
Studietid:120 sv, varav inlärning i arbete (LiA) 20 sv
 
Till listan över utbildningarna