Mera information om bagarutbildningen      
Yrke: Bagare-konditor
 
Livsmedelsindustrin består av i huvudsak bageri-, kött-, halvfabrikats-, sötsaks-, kvarn-, bryggeri- och mejeriindustrin, där råvaror från primärproduktionen förädlas till olika produkter. För dem som arbetar inom branschen är det viktigt att känna till livsmedelsteknologin, primärproduktionen och råvarorna.
 
Arbetsuppgifterna består vanligen av tillverkning och förpackning av produkter. Arbetet inom branschen är ofta skiftarbete med omväxlande arbetstider och arbetstakt. Mjölallergi försvårar arbetet inom branschen.

För att de studerande skall förstå de olika processerna inom industrin krävs det att de förstår olika företeelser inom fysik, kemi och mikrobiologi samt den praktiska tillämpningen av dessa, kombinerad med reaktionerna hos olika livsmedel. EU medför för branschen mera normer och kvalitetskrav, marknadsområdet utvidgas och konkurrensen skärps.

En examen omfattar 120 studieveckor varav 20 sv. utgörs av gemensamma studier (17 obligatoriska och 3 valbara) och yrkesinriktade studier 90 sv. och valfria studier 10 sv.
I de yrkesinriktade studierna som omfattar 90 sv. ingår minst 20 sv. som inlärning i arbete på en arbetsplats. Inlärning i arbete fördelas under studietiden så att ca 2 sv. ingår under det första året, 6 sv. under det andra och 12 sv. under det tredje.
 
Examen: Grundexamen inom livsmedelsbranschen
  Utbildningsprogram för bageribranschen
Yrke: Bagare - Konditor
Studietid: 120 sv, varav inlärning i arbete (LiA) 20 sv
 
Till listan över utbildningarna